MECÀNIQUES J.R., SL,

Torns, Soldadures, Rectificadora i Maquinària en general

< Enrere

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Protecció de dades de caràcter personal

Al navegar per aquestes pàgines, de forma automàtica vostè facilita al servidor de la web informació relativa a la seva adreça IP (identificador únic per a la transmissió de paquets entre ordinadors connectats a Internet), data i hora d’accés, l’hipervincle que li ha reenviat a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat.
Sense perjudici que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (d’ara endavant, AEPD) considera la IP com a dada de caràcter personal, el Titular no pot obtenir per si sol, ni té intenció de fer-ho a menys que se li causi algun perjudici, informació alguna sobre el titular de la connexió a Internet a què correspon. Aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i realització d’estadístiques d’accés i visites a la web, i en cap cas seran comunicats o cedits a tercers.

Les dades obtingudes en el formulari web de contacte restaran en poder del responsa-ble del tractament:

MECÀNIQUES J.R. – NIF: B-61420477 - C/ Vivet, 11 (Taradell) – 938126085 - taller@mecaniquesjr.com

En el tractament de les seves dades personals, aplicarem els següents principis que s'ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals i amb una finalitat concreta que l'informa-rem prèviament i amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades: Només anem a sol·licitar dades estrictament ne-cessàries en relació amb els fins per als quals els requerim.

Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat. L'in-formarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, i periò-dicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.

Principi d'integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confi-dencialitat. Prenem totes les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

MECÀNIQUES J.R. no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identi-ficar a l'usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estric-tes estàndards de seguretat.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les seves dades personals:

• Per garantir el compliment de les condicions d'ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d'eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confi-dencialitat de les dades personals que recull.

• Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.

• També es recullen altres dades no identificatives que s'obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l'ordinador de l'usuari quan navega en aquesta web que detallem en la política de cookies.

• Per gestionar les xarxes socials. MECÀNIQUES J.R. pot tenir presència en xarxes soci-als. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin se-guidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de MECÀNIQUES J.R. Així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari. Es trac-tarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis de MECÀNIQUES J.R., així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

La base legal per al tractament de les seves dades és:
El consentiment.
Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

Categoria de dades:
Les categories de dades que es tracten són dades identificatives. No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant de temps conservarem les teves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran:
• Mentre es mantingui la relació mercantil.
• Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.
• Període a partir de l'última confirmació d'interès: 1 any.


Secret i seguretat de les dades:


MECÀNIQUES J.R. es compromet a l'ús i tractament de les dades, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alte-ració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.
La transmissió de les dades entre el servidor i l'usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.
MECÀNIQUES J.R. no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers. Pel que fa a la confidencialitat del processament, MECÀNIQUES J.R. s'assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per rocessar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), ho farà amb confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).
Quan es presenti algun incident de seguretat MECÀNIQUES J.R. ho notificarà a l'usuari sense demores indegudes i proporcionarà la informació oportuna relacionada amb l'incident de seguretat tal com es conegui o quan l'usuari ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades:
L'usuari, és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que fa arribar-nos. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autentici-tat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formu-lari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment:
L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part del res-ponsable del tractament en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat:
El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels inte-ressats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho al responsable del tracta-ment en els termes que estableix aquesta política per a l'exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Responsable del tractament: MECÀNIQUES J.R. – NIF: B-61420477 - C/ Vivet, 11 (Taradell) – 938126085 - taller@mecaniquesjr.com

 

  C/ del Vivet, 11 (Polígon Industrial El Vivet) 08552 Taradell (Barcelona) 

T. 93 812 60 85   F. 93 812 67 12 
taller@mecaniquesjr.com